ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

نمونه سئوالات حسابداری مالیاتی - مالیات اشخاص حقوقی - حسابداری دولتی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پیشنهاد میکنیم از قسمتهای مختلف سایت بازدید نمایید.
مساله ۱ ) شرکت بیژن با مسئولیت محدود اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را همراه با ترازنامه و حساب سود و زیان با ابراز ارقام زیر تسلیم حوزه مالیاتی نموده است :

سود ناویژه حاصل از معاملات تجاری     ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مال الاجاره دریافتی از مستغلات         ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جمع درآمد ها                                 ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کل هزینه ها                                  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سود ویژه                                     ۶.۰۰۰.۰۰۰  ریال

  

از رقم هزینه ها ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اختصاصا مربوط به مستغلات و ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال اختصاصا مربوط به معاملات تجاری است و بقیه یعنی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشترک می باشد . مطلوب است تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات شرکت :

الف - در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع گردد .

ب- در صورتی تشخیص علی الراس ( فروش ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ضریب فروش ۱۵ ٪ محاسبه شود )

 پاسخ :

الف )  درآمد مشمول مالیات مستغلات (۱) ۹.۰۰۰.۰۰۰= ۷۵٪ * ۱۲.۰۰۰.۰۰۰

به ازای ۲۲ میلیون درآمد ۱۰ میلیون سود ناویژه می باشد به ازای ۴ میلیون هزینه مشترک چه میزان متعلق به سود ناویژه می باشد ؟ ( تقسیم به نسبت ) ۱.۸۱۸.۱۸۲

  کل هزینه های مربوط به معاملات تجاری ۸.۸۱۸.۱۸۲ = ۷.۰۰۰.۰۰۰ + ۱.۸۱۸.۱۸۲

سود خالص معاملات تجاری ۱.۱۸۱.۸۱۸ = ۸.۸۱۸.۱۸۲ - ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات ۲.۵۴۵.۴۵۴ = ۲۵٪ * ۱۰.۱۸۱.۸۱۸ = ۱.۱۸۱.۸۱۸ -+ ۹.۰۰۰.۰۰۰

ب) درآمد مشمول مالیات ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۷.۵۰۰.۰۰۰ = ۱۵٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات ۴.۱۲۵.۰۰۰= ۲۵٪ * ۱۶.۵۰۰.۰۰۰


 مسئله ۲ ) شرکت سهامی فیروز اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را با ابراز مبلغ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است . اداره امور مالیاتی با قبول دفاتر مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از هزینه های شرکت را برگشت داده است مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

پاسخ :

مالیات ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ + ۲۹.۰۰۰.۰۰۰

 


مسئله ۳) یک شرکت خارجی به موجب قراردادی که با وزارت نیرو منعقد کرده در ایران مشغول ساختن سد می باشد و در سال ۱۳۸۱ از بابت کارهای انجام یافته مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در دو نوبت . نوبت اول         ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰   ریال و نوبت دوم ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافتی داشته است . درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی را بابت دریافتیهای مزبور معلوم کنید و مشخص نمائید پرداخت کننده وجوه مزبور در هر پرداخت چه مبلغی بابت مالیات باید کسر و به عنوان مالیات بر درآمد شرکت خارجی به حساب مالیاتی واریز نماید .

 پاسخ :

مالیات نوبت اول ۱۵.۰۰۰.۰۰۰= ۲۵٪ * ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۲٪ * ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات نوبت دوم ۲۱.۰۰۰.۰۰۰= ۲۵٪ * ۸۴.۰۰۰.۰۰۰= ۱۲٪ * ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

کل مالیات         ۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 


مسئله ۴) یک شرکت ایرانی بابت حق الامتیاز ساخت یک نوع دارو در سال ۱۳۸۱ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به یک شرکت خارجی پرداخت می کند در صورتی که ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبه هیئت وزیران ۳۰٪ باشد درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی را تعیین کنید و بنویسید که پرداخت کننده وجه مزبور چه وظیفه ای بعهده دارد .

 پاسخ :

شرکت موظف است مالیات دریافتی را به اداره مالیاتی پرداخت نماید

مالیات ۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۰٪ * ۸۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۵) یک شرکت خارجی بابت واگذاری امتیاز محصول خود به یک شرکت ایرانی قراردادی منعقد کرده است که به موجب قرارداد مذکور مبلغ ۴۰.۰۰۰ مارک در دو قسط  مساوی   در   تاریخهای   ۱۵/۵/۸۲   و ۱۵/۱۱/۸۲ دریافت نماید . درصورتی که ضریب درآمد مشمول مالیات ۲۰٪ دریافتی شرکت خارجی باشد . مالیات هر قسط را محاسبه کنید . ارزش مارک ۴.۲۰۰ ریال است .

 پاسخ

ارزش ریالی قرارداد ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۴.۲۰۰ * ۴۰.۰۰۰

درآمد مشمول مالیات یک قسط ۱۶.۸۰۰.۰۰۰= ۲۰٪ * ۸۴.۰۰۰.۰۰۰= ۲ / ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

مالیات هر قسط ۴.۲۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۱۶.۸۰۰.۰۰۰


مسئله ۶) یک شرکت خارجی که در ایران دارای فعالیت تجاری است . اظهار نامه همراه با ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در موعد مقرر قانونی با ابراز ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است . در صورتی که صورتهای مالی مورد قبول امور مالیاتی واقع شود مالیات متعلقه را محاسبه کنید .

 پاسخ :

مالیات متعلقه ۷.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۲۸.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۷) شرکت الف یک دستگاه ماشین تراشکاری را در ۱۵/۲/۷۸ به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خریده است و دستگاه مزبور در تاریخ ۲۷/۲/۷۸ به شرکت حمل و مورد بهره برداری قرار گرفته است . در صورتیکه طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مدت استهلاک ماشین تراش مزبور ۵ سال باشد ارزش دفتری ( مانده مستهلک نشده ) ماشین را در پایان سال ۸۱ محاسبه کنید .

 پاسخ :

استهلاک یکسال ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۵ / ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

با استناد به بند ۳ ماده ۱۴۹ و بند ب ماده ۱۵۰

میزان استهلاک تا پایان سال ۷۸  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰  = ۱۲/۱۰  *  ۴۸.۰۰۰.۰۰۰

برای سالهای ۷۹- ۸۰ - ۸۱    ۴۸.۰۰۰.۰۰۰

استهلاک انباشته تا پایان سال ۸۱ ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰= ( ۳ * ۴۸.۰۰۰.۰۰۰) + ۴۰.۰۰۰.۰۰۰

ارزش دفتری ماشین در پایان سال ۸۱ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۸ ) مسئله ۷ را با این فرض که طبق جدول استهلاکات نرخ استهلاک ماشین تراش ۲۰٪ باشد محاسبه کنید

 پاسخ :

محاسبه  استهلاک اول ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

میزان استهلاک تا پایان سال ۷۸  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰= ۱۲/۱۰ * ۴۸.۰۰۰.۰۰۰

استهلاک سال ۷۹ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰=  ( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ )

استهلاک سال ۸۰ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ = ( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

استهلاک سال ۸۱ ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰= ( ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰)

ارزش دفتری در پایان سال ۸۱ ۱۰۲.۴۰۰.۰۰۰ = ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ - ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۹) شرکت بازرگانی گل پرور اظهار نامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را در مهلت قانونی با ابراز ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود تسلیم اداره مالیات مربوط نموده است . مامور تشخیص مالیات دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را رسیدگی و آنها را قبول نموده است لکن مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ از هزینه های زشرکت به علت عدم مطابقت با مقررات فصل هزینه های قابل قبول نپذیرفته است در صورتی که سرمایه شرکت ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سهامداران ۵ نفر باشند که یکی از آنها صاحب ۴۰٪ سهم شرکت و ۴ نفر دیگر هر کدام صاحب ۱۵٪ سهام شرکت باشند و مصوبه مجمع عمومی حاکی از تقسیم ۶۰٪ سود بوده و بقیه آن تقسیم نشده باشد . مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ :

مالیات ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

میزان سرمایه وتعداد سهامداران و تصمیمات مجمع های عمومی و تقسیم شدن یا نشدن سود تاثیری در محاسبه مالیات ندارد


مسئله ۱۰ ) در مسئله ۹ اگر ۴۰٪ سهام شرکت بی نام باشد مالیات را محاسبه نمائید .

 پاسخ : سهام با نام و بی نام در محاسبه تاثیری ندارد

 


مسئله ۱۱ ) در مسئله ۹ اگر هزینه های شرکت با مقررات هزینه های قابل قبول تطبیق میکرد و قبول میشد مالیات شرکت را محاسبه کنید

 مالیات ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۱۲ ) در مسئله ۹ اگر هزینه های شرکت قبول می شد و ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود حاصل از فعالیت کشاورزی و ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود حاصل از صادرات کالا و ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود اوراق مشارکت باشد مالیات را محاسبه نمائید .

 پاسخ :

درآمد مشمول مالیات ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ) - ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵ ٪ * ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۱۳) شرکت الف که طبق اساسنامه تاسیس به فعالیت خرید زمین و ساخت واحد مسکونی و فروش آنها اشتغال دارد در سال ۱۳۸۱ چهل باب مسکونی احداثی را که پروانه آنها در سال مزبور صادر شده است فروخته است . اداره امور مالیاتی در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ بابت نقل و انتقال قطعی فروش رفته با توجه به ماده ۵۹ مبلغ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بابت نوساز بودن واحد های فروش با توجه به حکم ماده ۷۷ مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات دریافت و گواهی ماده ۱۸۷ را صادر کرده است .

شرکت مذکور اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را با ابراز مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود در مهلت قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است. مالیات شرکت را محاسبه کنید .

پاسخ : با توجه به ماده ۷۶ و قسمت اخیر ماده ۷۷ شرکت مشمول مالیات دیگری نمی باشد  

 


مسئله ۱۴) شرکت سهامی راه آسمان در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ ملک متعلق به خود را که ارزش دفتری آن در پایان سال ۸۰ معادل ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است به مبلغ ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال فروخته است . اداره امور مالیاتی در موقع صدور گواهی انجام معامله ماده ۱۸۷ بر اساس ماده ۵۹ مبلغ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات نقل و انتقال قطعی ملک وصول و گواهی مزبور را صادر کرده است . شرکت مذکور اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را با ابراز ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود در مهلت قانونی به اداره مالیاتی ذیربط تسلیم نموده است در صورتیکه ۳۹۸.۹۵۰.۰۰۰ ریال از سود ابرازی سود حاصل از فروش ملک باشد مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ :

سودی که طبق ماده ۷۶ مشمول مالیات می باشد ۴۵۱.۰۵۰.۰۰۰= ۳۹۸.۹۵۰.۰۰۰ - ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات ۱۱۲.۷۶۲.۵۰۰ = ۲۵٪ * ۴۵۱.۰۵۰.۰۰۰


مسئله ۱۵ ) شرکت گل بهار که مالک ۲۰۰۰ سهم از سهام شرکت گلناز ( پذیرفته شده در بورس ) بوده و ارزش دفتری سهام مذکور در پایان سال ۸۰ مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ بوده است . در سال ۱۳۸۱   ۲۰۰ سهم مذکور را بمبلغ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰  ریال در بورس فروخته است . علاوه بر این شرکت گل بهار ۵۰۰ سهم از شرکت گل آور ( در بورس پذیرفته نشده است ) را که ارزش دفتری آنها در پایان سال ۸۰ مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ارزش اسمی آنها ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فروخته است این شرکت ملکی داشته که ارزش دفتری آن ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و ملک مذکور را با پرداخت ۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات نقل و انتقال قطعی به اداره مالیاتی مربوط و دریافت گواهی موضوع ماده ۱۸۷ در شهریورماه سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال فروخته است .

شرکت گل بهار اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را در مهلت قانونی با ابراز ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده است از سود ابرازی فوق مبلغ ۵۵۸.۸۷۰.۰۰۰ ریال آن سود خالص حاصل از فروش سهام گلناز و شرکت گل آور و ملک شرکت بوده است .

اولا : مالیات شرکت را محاسبه نمائید

ثانیا : مالیات فروش سهام شرکت گل ناز پذیرفته شده در بورس را محاسبه و وظیفه کارگزار بورس که سهام را فروخته است شرح دهید

ثالثا : مالیات فروش سهام شرکت گل آور را محاسبه و وظیفه شرکت گل بهار را از نظر مالیاتی در این مورد بنویسید .

 پاسخ :

اولا :درآمد مشمول مالیات ۳۴۱.۱۳۰.۰۰۰ = ۵۵۸.۸۷۰.۰۰۰ - ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات ۸۵.۲۸۲.۵۰۰ = ۲۵ ٪ * ۳۴۱.۱۳۰.۰۰۰

ثانیا : مالیات سهام شرکت پذیرفته شده در بورس ۳۳۰.۰۰۰ = ۰.۵ ٪ * ۶۶.۰۰۰.۰۰۰

کارگزار ظرف ۱۰ روز مبلغ مالیات را کسر و به اداره امور مالیاتی ارسال می کنند .

ثالثا : تبصره ۲ ماده ۱۴۳  ( ارزش اسمی * ۴٪ )  ۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۴٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

به هنگام مفاصحساب بایستی این پرداخت صورت گیرد


مسئله ۱۶) اگر شرکت گل بهار در مسئله ۱۵ در سال ۱۳۸۱ در بورس پذیرفته شده بود مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ : ۱۰٪ تخفیف شرکتهای بورسی ( ۲۲.۵٪ )

۷۶.۷۵۴.۲۵۰ = ۲۲.۵ ٪ * ۳۴۱.۱۳۰.۰۰۰ = ۵۵۸.۸۷۰.۰۰۰ - ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۱۷ ) شرکت تعاونی الف  اظهار نامه و حساب سود و زیان و ترازنامه عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را با ابراز ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود در مهلت مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم کرده است . مالیات شرکت تعاونی را محاسبه نمائید .

 پاسخ : طبق ماده ۱۳۳ از مالیات معاف است.


مسئله ۱۸) شرکت ب با تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ در مهلت قانونی مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود ابراز کرده است و دفاتر شرکت مورد قبول مامور مالیاتی قرار گرفته است . این شرکت در عملکرد سال ۸۰ مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال زیان احراز شده داشته است . مالیات شرکت را محاسبه کنید .

پاسخ : ( بند ۱۲ ماده ۱۴۸ )

مالیات ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۱۹ ) اگر در مسئله ۱۸ زیان احراز شده عملکرد سال ۸۰ شرکت ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ :  چون زیان بیش از سود می باشد نباید مالیات پرداخت شود

زیان ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۲۰ ) شرکت فرآورده های صنعتی که دارای واحد تولیدی است و برای واحد مزبور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ پروانه بهره برداری صادر شده است و محل استقرار واحد تولیدی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است . اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ خود را با ابراز ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود در مهلت مقرر به اداره مالیاتی ذیربط تسلیم کرده است . مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ : ( ماده ۱۳۲ )

مالیات ۴۲.۰۰۰.۰۰۰= ۲۵ ٪  * ۲۰٪ * ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰


مسئله ۲۱ ) در مسئله ۲۰ اگر محل استقرار واحد تولیدی در یک منطقه کمتر توسعه یافته باشد مالیات شرکت را محاسبه نمائید .

 پاسخ : کاملا معاف می باشد


مسئله ۲۲ ) در مسئله ۲۰ اگر شرکت در مهلت مقرر اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان تسلیم نکرده باشد مالیات شرکت را محاسبه کنید .

 پاسخ : مالیات ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵ ٪ * ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

به استناد تبصره ماده ۱۹۳ شرکت از معافیت استفاده نمی کند .


مسئله ۲۳ ) شرکت ذوب فلزات آهنی با تحصیل قبلی اجازه توسعه مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۱ هزینه کرده است . سود ابرازی شرکت در مهلت قانونی مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در عملکرد سال ۱۳۸۱ می باشد . مالیات شرکت را محاسبه کنید .

پاسخ :

مالیات سود بدون هزینه توسعه ۸۷.۵۰۰.۰۰۰ = ۲۵٪ * ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰= ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مالیات سود برای هزینه توسعه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۵۰٪ * ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵ ٪ * ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰


تاریخ : جمعه 19 مهر 1392 | 11:35 | چاپ | نویسنده: میلاد فروهر | نظرات (0) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است.هرگونه کپی برداری ممنوع میباشد 

  • پاتوق مقالات شما